1. Towar odkupujemy od osób pełnoletnich, posiadających dowód osobisty.

2. Osoba sprzedająca towar musi być jego właścicielem, i nie mogą na tym towarze ciążyć żadne zobowiązania takie jak: leasing, zastaw bankowy, oraz inne obciążenia płatnicze, ani nie może toczyć się inne postępowanie karne lub cywilne wobec zastawionej rzeczy.

3. Firma DPK s.c. odpowiada za przechowanie sprzedanego towaru, objętego prawem odkupu przez klienta w czasie określonym w umowie.

4. Opłata za przechowanie towaru może być negocjowana indywidualnie.

5. Osoba zawierająca umowę sprzedaży towaru z możliwością odkupu, jest zobowiązana odkupić przedmiot w ustalonym terminie, po tym okresie firma DPK s.c. ma prawo zbyć towar.

6. Warunkiem przedłużenia prawa do odkupu towaru jest uiszczenie opłaty za dotychczasowe przechowanie towaru.

7. DPK s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy zakupu towaru, gdy istnieje podejrzenie, że towar jest kradziony, pochodzi z przemytu, jak również z innych przyczyn nie wymienionych w regulaminie, w ramach kodeksu cywilnego.

8. Towar jest wyceniany na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

9. Sprzedany towar może odkupić w terminie trwania umowy tylko osoba zawierająca umowę lub osoba przez nią upoważniona w trakcie podpisywania umowy.

10. Wszystkie ewentualne kwestie sporne regulują przepisy kodeksu cywilnego. Regulamin posiadacza karty stałego klienta Warunki otrzymania Karty Stałego klienta:

1. Trzy razy zwrócona i rozliczona umowa

2. Dla klienta, który jednorazowo dokona zakupu od 200zł

3. Karta Stałego klienta jest imienna i upoważnia do zniżki tylko jej posiadacza.

4. Promocję nie łączą się z kartą stałego klienta, chyba że regulamin promocji mówi inaczej.

5, Towary w cenach promocyjnych lub z wyprzedaży nie podlegają działaniu Karty Stałego Klienta